Pri objednávke nad 50 € DOPRAVA ZADARMO!

Reklamácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I. 
Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.
Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci je povinný zoznámiť sa s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami pred objednaním tovaru. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným Reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho predania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke slúži faktúra, ktorý firma vystavuje ku každému zakúpenému tovaru.
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom webovej stránky je Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave., so sídlom Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, IČO 36078913, DIČ SK 2021385861, verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná vysoká škola. Zapísaná v registri organizácii vedenej Štatistickým úradom SR. Podnikateľská činnosť zapísaná v ŽR SR OÚ Trnava ČRZ: 250-22936. E-mail: fmkucm@ucm.sk.

Článok II.
Predmet reklamácie

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený  len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho a to v 2 prípadoch:

 • Reklamácia v rámci záručnej doby,
 • Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

Článok III.
Prevzatie tovaru kupujúcim

Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, kupujúci ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spíše “Zápis o škode na zásielke”. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že tovar je nepoškodený.

Článok IV.
Záručná doba

Kupujúcemu, ktorý je konečným spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) je na výrobky z masívneho dreva ponúkaná záruka 24 mesiacov. Na iné výrobky sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a tento reklamačný poriadok sa na tieto prípady nevzťahuje. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list .Ak kupujúci pri nákupe uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ, v tom prípade sa takýto vzťah neriadi občianskym zákonníkom, ale obchodným zákonníkom a záručná doba je 12 mesiacov.

Článok V.
Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré:
 • má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na kupujúceho, t. j. pri prevzatí Tovaru a za vady,
 • ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka), s výnimkou Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, na ktorý sa záruka nevzťahuje.
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase prechodu nebezpečenstva na Tovare z predávajúceho na kupujúceho, t. j. v čase jeho prevzatia Kupujúcim.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru v nasledovných prípadoch:
 • ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti za vadu Tovaru do konca záručnej doby Tovaru,
 • ide o vady Tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzavretá, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností Tovaru, ktoré Tovar mal mať podľa zmluvy,
 • ak je vadou Tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • ak vada Tovaru vznikla používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru,
 • ak vada Tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
 • ak vada Tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania Tovaru,
 • ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, najmä poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • ak vada Tovaru vznikla poškodením Tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • ak vada Tovaru vznikla zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
 • pri použitom Tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením,
 • ak tovar, ktorý bol vyrobený ”na zákazku” zákazníka vo veľkostnom a farebnom prevedení, ktoré je unikátne pre danú objednávku a nie je skladovým artiklom výrobcu, ak sa vzťahuje na príčiny spojené s atypickým prevedením, kde boli prevedené zmeny a odchýlky od štandardného prevedenia,
 • na farebnú odchýlku výrobku z masívneho dreva, ktorého farebné prevedenie podlieha variabilite masívneho dreva, jeho vlastnostiam, chemickému a minerálovému zloženiu. Farebné prevedenia produktov na www.slovak-design.sk sa na monitoroch a zobrazovacích zariadeniach nemusia vykresľovať v ich reálnej podobe,
 • na odchýlky vo vzhľade produktu spôsobené jedinečnou štruktúrou a kresbou masívneho dreva do miery, ktoré nie sú v rozpore s jej kvalitatívnymi a konštrukčnými vlastnosťami.
 • pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Článok VI.
Uplatnenie reklamácie

 1. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, ktoré existovali ku dňu prevzatia Tovaru kupujúcim, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci je oprávnený prezrieť Tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na Tovare. Kupujúci pri prevzatí Tovaru je povinný skontrolovať stav Tovaru (počet balíkov, neporušenosť obalov, poškodenie krabice alebo samotného Tovaru) podľa priloženej faktúry a zároveň je oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej, poškodenej alebo porušenej zásielky, ak o tom svedčí stav Tovaru. Neúplnú, poškodenú alebo porušenú zásielku nie je kupujúci povinný prebrať, pričom túto skutočnosť je potrebné okamžite oznámiť predávajúcemu. Ak je prevzatie zásielky potvrdené podpisom kupujúceho v dokladoch dopravcu bez poznámky o neúplnosti, poškodení alebo porušení zásielky, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady, a teda reklamácie sa uplatňujú u predávajúceho na adrese Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave., so sídlom Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, e-mail: fmkucm@ucm.sk. Pre uplatnenie reklamácie kupujúci zašle spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, ktorý je prístupný na internetovej stránke predávajúceho: fmkucm@ucm.sk. alebo spísanú reklamáciu, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru alebo záručný list, ak bol vydaný (ďalej len „požadované doklady“).
 3. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne a nie iba formou e-mailu.
 4. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:
 • identifikácia kupujúceho,
 • číslo elektronickej objednávky,
 • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,
 • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,
 • dátum a podpis kupujúceho.
 1. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady. V prípade, že aj táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.
 2. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
 4. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho možnému poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

Článok VII.
Nároky z uplatnenej reklamácie

 1. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:
 • aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená, pričom predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
 • aby vadný Tovar bol vymenený za bezvadný Tovar, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, má kupujúci právo na výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady,
 • odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať,
 • žiadať primeranú zľavu z ceny, ak ide o Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo ide o použitý Tovar.
 1. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:
 • na výmenu Tovaru,
 • od zmluvy odstúpiť,

Článok VIII.
Vybavenie reklamácie

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, možno vybaviť reklamáciu aj neskôr. Táto lehota nie je záväzná pre kupujúceho, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO, čiže jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
 3. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, odstúpením od zmluvy a vrátením ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 5. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.
 6. Po vybavení reklamácie sa záručná lehota predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť od začiatku vybavenia reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia reklamácia považovaná za prvé reklamovanie tovaru.
 7. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s Tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia príslušnými ustanoveniami relevantných právnych predpisov.
 2. Uplatnenie nárokov z vád tovaru kupujúcim podnikateľom sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

X